Catalog
Dataset Size Last Modified
     Folder   CMEMS_MFWAM/    --
           global-analysis-forecast-wav-001-027_20240302.nc  295.8 Mbytes 2024-03-02T13:10:58.991Z
           global-analysis-forecast-wav-001-027_20240501.nc  295.8 Mbytes 2024-05-01T13:10:29.056Z
           global-analysis-forecast-wav-001-027_20240519.nc  295.8 Mbytes 2024-05-19T13:10:17.648Z
           global-analysis-forecast-wav-001-027_20240520.nc  295.8 Mbytes 2024-05-20T13:11:48.514Z
           global-analysis-forecast-wav-001-027_20240521.nc  295.8 Mbytes 2024-05-21T13:10:17.264Z
           global-analysis-forecast-wav-001-027_YYYYMMDD.txt  9.0 bytes 2024-05-21T13:10:17.356Z